vsynergizeoutsourcing Bkg_2

vsynergizeoutsourcing Bkg_2